Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea înscrisurilor

Începând cu data de 8 august 2013, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, ca și a ultimelor modificări procedurale (Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C din 24.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată), înscrisurile încheiate în formă autentică se întocmesc într-UN SINGUR EXEMPLAR ORIGINAL (semnat atât de mandant/declarant, cât și de consul) și UN NUMĂR DE DUPLICATE (minim două), semnate NUMAI de consul (!!!), din care unul rămâne în arhiva misiunii, lângă original, iar celălalt/celelalte este/sunt înmânat(e) mandantului/declarantului.

 

NOTĂ: Duplicatele NU se semnează de către petenţi ! Semnarea lor (ulterioară prezentării la ghişeu) duce la ANULAREA actelor întocmite! Acest lucru vă este amintit şi la ghişeu, în momentul întocmirii actului în cauză.

Întocmirea în formă autentică a unui înscris este obligatorie pentru ca acel înscris să fie acceptat cu forță deplină probantă în orice operațiune din România și să nu poată fi atacat ca având vicii de fond sau formă.

De asemenea, conform legilor române, se definește foarte clar CUM se întocmește un înscris în formă autentică.

 1. În primul rând solicitantul trebuie să se prezinte personal în fața consulului și să facă dovada identității sale cu un act de identitate (așa cum este descris în legea română un astfel de document), respectiv carte de identitate, buletin sau pașaport (VALABIL!), pentru cetățeni români, sau pașaport (tot valabil!), pentru cetățeni străini. Nu este acceptată probarea identității pentru acest tip de serviciu (notarial) cu alte documente (permis de conducere, titlu de călătorie, card de rezidență japonez)!
 2. În al doilea rând, textul mandatului sau declarației trebuie să fie concis, la subiect, se exprime integral voința solicitantului, să includă detaliile necesare îndeplinirii scopului propus și să fie redactat în limba română. Încurajăm trimiterea în avans, pe email, a textului mandatului/declarației, în format editabil, în special în cazurile în care înscrisul se dorește încheiat într-o anumită formă, cerută din România.
 3. Datele solicitate pentru mandatar (şi care sunt trecute în mandat) sunt: nume complet, data/locul naşterii, adresa, actul de identitate cu care se legitimează (cu detaliile lui) si CNP. Toate aceste date se găsesc pe cartea de identitate, deci, dacă aveţi în posesie copia acestui act (a persoanei împuternicite) este suficient pentru datele necesare.

Mandantul/declarantul este obligat să citească în detaliu înscrisul, iar dacă se declară de acord cu acesta, să îl semneze (exemplarul unic).

Procurile și declarațiile se redactează în mod obligatoriu la ambasadă, pentru a răspunde cerințelor de fond și formă. Formularele care sunt disponibile pentru descărcare din internet sunt doar cu caracter informativ al conţinutului acestora, înscrisul fiind în mod obligatoriu editat pe loc, la sediul misiunii. Tocmai de aceea, solicitanții trebuie să aibă în vedere că funcționarul consular trebuie să efectueze operațiunea de editare, lucru care cere timp, eliberarea unei procuri/declarații nefiind o operațiune de câteva minute.

Procurile și declarațiile care fac referire la succesiuni sau transfer de proprietate a bunurilor imobile/terenurilor sunt transmise automat de către misiunea noastră în România pentru notificarea lor în Registrele Naționale Notariale (RNN). În acest fel, orice notar din România, căruia i se cere întocmirea unui act notarial în același context (al deschiderii unei succesiuni după o anumită persoană sau transfer al unui imobil/teren) poate vedea dacă în cauza respectivă au fost întocmite acte de către persoane aflate în străinătate. Notificarea în RNN este înclusă în taxele consulare percepute (nu se percep taxe suplimentare).

DE REȚINUT:

 • Durata de valabilitate a unui înscris: O altă modificare procedurală, întrodusă la 1 octombrie 2010 prin aplicarea noilor prevederi ale Codului Civil, este durata de valabilitate a unui înscris, aceasta neputând depăși 3 ani de la data autentificării, dacă nu apare în mod explicit în textul înscrisului.
 • În cazul succesiunilor: se pot încheia declaraţii de renunţare la succesiune, declaraţii de acceptare a succesiunii, ca şi procuri speciale pentru reprezentare în dezbaterea succesorală (care are loc numai în România, la un notar public). Este obligatorie prezentarea copiei certificatului de deces românesc al persoanei după care are loc succesiunea, ca şi ultimul domiciliu al acesteia.
 • Taxele percepute pentru autentificarea înscrisurilor pot fi consultate AICITaxa este corespunzătoare pentru 1 (un) duplicat, excepție fiind declarația de însoțire minor în călătorii în străinătate, care se eliberează în două duplicate, cu aceeași taxă. Orice duplicat suplimentar se taxează, în mod corespunzător, suplimentar.

 

Procura pentru cartea de identitate

Solicitarea unei noi cărți de identitate se face NUMAI în România, la serviciul comunitar de pe raza domiciliului titularului. Excepție de la această regulă o face doar situația minorului aflat temporar în străinătate, care împlinește vârsta de 14 ani, iar ambii părinți au domiciliul comun în România (dovedit cu acte corespunzătoare).

Legea prevede posibilitatea ca titularul unui act de identitate să solicite emiterea acestuia prin procură specială atunci când se află în imposibilitatea de a se prezenta personal pentru depunerea actelor la serviciul comunitar competent.

Aici intervin însă câteva limitări:

 1. Datorită rigorii întocmirii procurii, Serviciile comunitare din țară nu acceptă decât procuri întocmite de notari români (din România) sau de misiuni diplomatice și oficii consulare de carieră ale României în străinătate;
 2. Este obligatorie aplicarea și sigilarea fotografiei titularului actului de identitate pe procură (ce formă, mărime și număr de fotografii este indicat mai jos)

A. Cazuri în care se poate solicita cartea de identitate prin procură

Motivele care sunt invocate (și trebuie menționate obligatoriu în textul procurii speciale !) pentru reemiterea cărţii de identitate sunt:

 • termenul de valabilitate a expirat sau expiră în curând;
 • se deține buletin de identitate și se dorește preschimbarea în carte de identitate;
 • actul este deteriorat, pierdut, furat sau distrus;
 • au apărut modificări la datele personale ale titularului (nume, prenume, sexul, data ori locul naşterii), cu indicarea noilor date (!);
 • s-a schimbat adresa de domiciliu (cu indicarea noii adrese!);
 • s-au schimbat denumirea sau rangul localităţilor, numele străzii (de domiciliu), au fost renumerotate sau rearondate imobilele, au fost înființate noi localităţi sau străzi, cu menționarea acestui fapt;
 • s-a atribuit un nou C.N.P.;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului.

DE REȚINUT: Mandatarul va face dovada motivului preschimbării cărții de identitate cu documentele corespunzătoare!

Atenţie! Prima carte de identitate nu se poate obţine prin intermediul unui mandatar! Informații complete despre această situație găsiți aici. 

 

B. Cum se obţine procura specială pentru eliberarea cărţii de identitate?

Așa cum s-a menționat anterior, procura de acest tip se întocmește numai la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră (adică NU și la consulate onorifice!), prin prezentare personală și prezentând pașaportul românesc valabil!

Atenţie: Certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, cardul de rezidență japonez sau permisul de conducere românesc/japonez NU sunt acte de identitate! De asemenea, Titlul de călătorie, fiind un document de călătorie pentru întoarcerea de urgență în țară, nu poate fi folosit în acest scop!

Totodată, este necesar ca solicitantul să deţină/cunoască datele de identificare ale persoanei care urmează să fie împuternicită (nume, data și locul naşterii, domiciliul, seria şi numărul buletinului ori a cărţii de identitate, data eliberării, emitentul actului de identitate şi codul numeric personal).  

 

C. Fotografiile necesare

Aveţi nevoie pentru autentificarea acestei procuri de 5 (cinci) fotografii color ;

Dimensiunile celor 5 fotografii - 3x4 cm cu o margine albă de jur împrejur de minim 7mm. Fundalul acestor fotografii trebuie să fie alb.

Având în vedere că în Japonia nu se execută în mod frecvent astfel de servicii fotografice şi în dorinţa de a veni în sprijinul cetăţenilor români am realizat o reprezentare grafică a dimensiunilor speciale solicitate de Direcția pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date :

Dacă nu reușiți să găsiți în zona dumneavoastră un studio foto care să efectueze fotografiile conform acestor cerințe, vă informăm că, în apropierea ambasadei (la câteva minute de mers) se află două astfel de ateliere fotografice, care s-au obișnuit să efectueze fotografiile conform cerințelor.

 

D. Alte informaţii

 • Actele care trebuie prezentate de persoana împuternicită pentru solicitarea și ridicarea cărţii de identitate, precum şi alte informaţii utile sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerului de Interne
 • Direcția pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date solicită ca toate documentele care sunt necesare să fie prezentate împreună cu procura specială în original şi copie. În locul originalelor pot fi prezentate copii legalizate ale acestora, efectuate la ambasada, cu perceperea taxelor corespunzătoare.

Obţinerea documentului solicitat este supusă unei taxe consulare în valoare de 60 euro în conformitate cu Legea 198/2008, taxă care va fi achitată la momentul depunerii cererii la Ambasadă în yeni, la cursul mediu de referinţă yen-euro aferent lunii anterioare. Dacă se doresc exemplare suplimentare ale procurii, trebuie să se achite taxa suplimentară corespunzătoare și să se suplimenteze numărul de fotografii.

 

Procura pentru pensie

Potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele îndreptățite să beneficieze de pensie pentru anii lucrați în România, indiferent dacă au cetățenia română sau nu, dar nu pot încasa în mod direct și personal pensia în țară, pot întocmi în acest scop o procură specială, numind o persoană împuternicită cu acest mandat. Aceste procuri speciale sunt scutite de plata taxelor consulare aferente dacă sunt întocmite la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate.

Procura se întocmește la misiune în formă autentică, cerințele generale fiind cele specificate mai sus. 

Deosebirile de o procură specială întocmită cu alt scop sunt:

 • Procura de pensie are o valabilitate de 18 luni de la data autentificării;
 • Nu se percepe nici o taxă consulară.

 

DE REȚINUT:

 • Procura de pensie poate permite și împuternicirea persoanei respective din România să constituie și să depună dosarul de pensionare;
 • Procura de pensie poate permite și deschiderea și administrarea de conturi bancare, asociate strict încasării pensiei, la o unitate bancară  agreată de mandant;
 • Prezentarea personală este obligatorie! 

 

NOTĂ

ORICE SERVICIU CONSULAR NECESITĂ STABILIREA UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, pe care o puteți obține trimițând un e-mail la adresa tokyo.consul@mae.ro.

 

 

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…