Alte informaţii de interes consular

Apostila Convenţiei de la Haga din 1961

Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, are în prezent 106 ţări semnatare.

Înaintea aderării României la această Convenţie, devenită operaţională în anul 2001, între Japonia şi România era aplicabilă procedura supralegalizării documentelor străine, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi al ambasadelor ţărilor emitente.

 

A. Aplicarea apostilei în România

Certificarea documentelor cu Apostila este prevăzută de Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine.

Apostila dovedeşte că actul pe care a fost aplicat respectă cerinţele de validitate reglementate de un stat.

După aplicarea apostilei actului oficial românesc de către autorităţile române competente, actul este valabil în statul solicitat fără nicio altă formalitate suplimentară.

Pe actele oficiale române se aplică apostila numai în situaţia în care actul respectiv urmează a fi folosit într-un stat care este parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, Haga, 1961. Lista actualizată a Statelor parte la  Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, Haga, 1961 poate fi consultată AICI

În ţările cu care România a încheiat acorduri de asistenţă juridică în materie civilă, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români sunt recunoscute direct de autorităţile române, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română.

 

1. Documente emise în/din România:

Prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, s-a formalizat aderarea României la Convenţia de la Haga din 1961, iar aplicarea procedurii apostilării a început cu data de 13.03.2001, moment în care au fost îndeplinite condiţiile legale stabilite de Convenţie.

 Autorităţile române competente să aplice apostila sunt: 

1. CAMERELE NOTARILOR PUBLICI – începând cu 26 noiembrie 2010, aplică Apostila pe actele notariale întocmite de către notarul public cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 36/1995 (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).

2. INSTITUTIA PREFECTULUI – aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

 • certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de cazier judiciar și certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă
 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice
 • adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
 • adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor
 • actele de studii preuniversitare
 • actele de studii superioare
 • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
 • certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
 • certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale
 • adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

NOTĂ: La diplomele de studii se face observaţia că, anterior apostilării, trebuie obţinută certificarea acestora prin Ministerul Educaţiei Naţionale.

3. TRIBUNAL - aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

 • hotărâri judecătoreşti
 • actele originale care emană de la un executor judecătoresc
 • actele originale emise de Registrul Comerţului

Apostilarea documentelor este posibilă prin depunerea de către titularii acestora la sediul autorităţilor menţionate mai sus şi achitarea taxelor corespunzătoare. Depunerea documentelor şi solicitarea apostilării lor se poate face şi prin intermediul unei alte persoane, cu procură specială.

Apostila română se prezintă sub forma unei pagini tipărită special şi andorsată (sigilat) la originalul documentului apostilat. Un exemplu de apostilă emisă de statul român este dată mai jos:

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Ministerului Administraţiei şi Internelor www.mai.gov.ro 

 

2. Documente emise în străinătate

Documentele preluate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de la solicitanţii aflaţi în afara graniţelor statului român se transmit Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, care după eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operaţiunile privind transmiterea şi restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe. 

 

B. Aplicarea Apostilei în Japonia

Apostilarea documentelor emise de autorităţile japoneze este obligatorie în procedurile derulate prin ambasada României din această ţară sau cele derulate în România. Apostila din Japonia se prezintă sub forma unei pagini, format A4, prin care autoritatea competentă certifică faptul că semnatarul documentului japonez a acţionat în calitatea sa oficială. Apostila nu certifică însă conţinutul documentului (nu are acest rol)!

Aplicarea Apostilei Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 este efectuată în Japonia de către Ministerul nipon al Afacerilor Externe (GAIMUSHO), în baza solicitării personale şi prezentării actelor necesare.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de aplicare a Apostilei pot fi obţinute de la Direcţia de Legalizare Documente (Shomei-han) a M.A.E. al Japoniei, la adresa 2-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo-to, telefon 03-3580-3311, interior 2308 şi 2855.

Un exemplu de astfel de apostilă este redat mai jos:

 

În obţinerea apostilei, autorităţile române NU AU NICIUN ROL, titularii documentelor trebuind să se adreseze direct autorităţii competente nipone.

Apostila din Japonia este necesară în următoarele cazuri, enumerarea nefiind limitativă:

 • pentru procuri, declaraţii sau copii legalizate, încheiate de un notar public japonez, care urmează a fi utilizate în România;
 • pentru documente/certificate de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces) emise de autorităţile nipone, care urmează a fi înscrise/transcrise în registrele de stare civilă române;
 • pentru traduceri în limba română, realizate de traducători autorizaţi din Japonia şi care vor fi utilizate în România sau în diferite proceduri desfăşurate la ambasadă;
 • pentru cazierul judiciar din Japonia, necesar în procedura de redobândire a cetăţeniei române;
 • pentru certificatul de naturalizare, necesar în procedura de schimbare de nume/prenume sau privind cetăţenia.

 

          

MAE salută aniversarea Zilei Internaţionale a Francofoniei

20.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei…

Poziţia MAE cu privire la lansarea rachetelor balistice de către Republica Populară Democrată Coreeană

08.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate acţiunea recentă a Republicii…

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

01.03.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 1 martie 2017, a Zilei ASEM (Asia -…